Menu
Your Cart

Obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v „internetovom obchode: eshop.renop.sk“ ktorého prevádzkovateľom je:


RENOP spol. s .r.o., Registrovaný sociálny podnik, Liptovská Teplá, 034 83 IČO: 31598170


Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci zaslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (maloobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ (veľkoobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené sa riadia obchodným zákonníkom, všetko v platnom znení.


II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


 1. Kupujúci objednáva tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach: eshop.renop.sk. Proces objednávky je ukončený vyplnením a potvrdením formulára objednávky zo strany kupujúceho. Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že záväzne u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a považuje ich pre seba za záväzné!
 2. Objednávka kupujúceho sa pre účely obchodných podmienok považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadom tovaru uvedeného v objednávke. Kúpna zmluva ohľadne tovaru uvedeného v objednávke je medzi kupujúcim a predávajúcim uzavretá v okamihu doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci prehlasuje, že potvrdením objednávky, vyslovene súhlasí so spôsobom uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať tovar uvedený v objednávke podľa obchodným podmienok na miesto dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho alebo od ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.


III. Dodacie a dopravné podmienky


 1. Tovar expeduje predávajúci do siedmich pracovných dní, (mimo ohlásenej dovolenky) od potvrdenia objednávky predávajúcim v závislosti dostupnosti tovaru na sklade.
 2. Dodaním tovaru sa rozumie podľa týchto obchodných podmienok okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny nasledujúcim spôsobom:
  – pri platbe dobierkou, sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny prepravcovi
  – prevodom na účet / online platbou 
  – v hotovosti pri prebratí tovaru 
 4. Spôsob dodania tovaru:
  – kurierom
 5. Tovar je balení tak, aby bol chránený pred poškodením. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovar od prepravcu v prípade, že je tovar doručený v poškodenom obale.
 6. Náklady na dodanie tovaru
  Poštovné pre zásielky tovaru kuriérom je účtované vo výške 5,00 Eur.
  Pri využití doplnkovej služby Dobierka sa účtuje poplatok 1,00 Eur
  Pri objednávke tovaru v hodnote nad 100 Eur hradí poštovné predávajúci.


IV. Platobné podmienky


– pri platbe dobierkou, sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny prepravcovi
– online platobnou bránou
– v hotovosti pri prebratí tovaru


V. Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
Kupujúci, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese obchod@renop.sk. Spotrebiteľ môže použiť online formulár Reklamácia produktu na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné vyhlásenie o odstúpení zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na adresu: RENOP spol. s .r.o., Registrovaný sociálny podnik, Liptovská Teplá, 034 83. Pokiaľ chce kupujúci – spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie. Po odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.


VI. Ochrana osobných údajov


Všetky potrebné informácie sa dozviete na http://eshop.renop.sk/ochrana-osobnych-udajov


VII. Riešenie sporov


Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.
Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontaktovanie spoločnosti pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. 


Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Kontaktnou e-mailovou adresou je obchod@renop.sk
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 3. 9. 2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.